Hier vind je praktijkvoorbeelden van interventies die de veiligheidsbeleving verbeteren. De filtermogelijkheden aan de rechterkant van deze pagina worden hier verder uitgelegd.

 

Adoptieplan afvalcontainers

Het adoptieplan afvalcontainers is in het leven geroepen naar aanleiding van vuilnis dat veelvuldig verkeerd aangeboden wordt. Dit leidt tot zwerfafval en overlast en kan er toe leiden dat anderen dit voorbeeld gaan volgen. Bewoners worden verantwoordelijk gesteld voor het onderhouden van een container en de daar omheen liggende omgeving. Van hen wordt verwacht dat […]


Agent bijt hond

De Rotterdamse wijkagent Wilco Berenschot is het initiatief Agent bijt hond gestart. Dit is gebaseerd op een item in Man bijt hond waar het team aanschuift bij de avondmaaltijd om samen met mensen de dag door te nemen. De wijkagent schuift aan bij de lunch en neemt zijn eigen lunch mee. Elke dag kiest hij […]


BART (Burger Alert Real Time)

Onder de noemer BART! (Burger Alert Real Time) onderzoeken de gemeente Den Haag, TNO, TU Delft, TIGNL en CGI gezamenlijk de mogelijkheden en vereisten voor een innovatief digitaal burgerparticipatieplatform voor spoedeisende én niet-spoedeisende veiligheidszaken in de wijk. Het platform beoogt burgers onderling én burgers, overheid en politie op een eigentijdse wijze met elkaar te verbinden […]


Besmettingsbrieven

De gemeente Alphen aan den Rijn stuurt bij iedere (poging) tot woninginbraak een besmettingsbrief. Het doel van deze brieven is het verhogen van de waakzaamheid onder buurtbewoners. In de brieven staat een waarschuwing aan buurtbewoners om extra op te letten. De kans op herhaling na een inbraak is namelijk reëel. Daarnaast worden bewoners gewezen op […]


Billboards met opsporingsberichten

Nadat een groep relschoppers in 2011 het Maasgebouw in Rotterdam bestormd heeft zijn er billboards opgehangen om de verdachten op elektronische schermen in de stad te tonen. Op de billboards staat een afbeelding van de verdachte en een tekst. De tekst is vaak in de geest van ‘gezocht’ of ‘heeft u deze persoon gezien’. Het […]


Burgernet

Wanneer er in een omgeving iets gebeurd waar de politie extra ogen en oren van burgers bij kan gebruiken wordt via Burgernet een bericht verstuurd. Doel is burgerparticipatie in het veiligheidsdomein te bevoderen en het vergaren van opsporingsinformatie. Burger kunnen zich via een website vrijwillig aanmelden voor deelname aan burgernet. Ze kunnen ervoor kiezen om […]


Burgernet Heterdaadoefening

Tijdens een Burgernet heterdaadoefening gaan politie en bewoners samenwerken in een verdachte situatie. Het doel van een oefening is om een verlaging van het aantal woninginbraken in een wijk te bewerkstelligen. Daarnaast wordt ingezet op de vergroting van de heterdaadkracht van bewoners en de politie. De actie wordt gestart vanuit de meldkamer. Er wordt op […]


Buurt Bestuurt (communicatiesysteem)

Buurt Bestuurt is een initiatief waarbij er een top 3 van problemen in de buurt wordt samengesteld door bewoners en (wijk)professionals. Het doel is de burgers te betrekken bij de aanpak van leefbaarheids- en veiligheidsproblemen. Dit type project is ook bekend onder namen als klankbordforum en burgerpanels. Burgers en professionals bepalen samen welke problemen in […]


Buurtbemiddeling

Buurtbemiddeling brengt bewoners die een probleem met elkaar hebben in gesprek. Dit gebeurt onder leiding van twee getrainde vrijwilligers die afkomstig zijn uit dezelfde buurt. Het doel van buurtbemiddeling is het herstellen van de communicatie tussen buren, en het maken van constructieve afspraken die voor beide partijen werken. De coördinatie en uitvoering van de bemiddeling […]


Buurtmuseum en buurtkamer

In de gemeente Enschede staat in de wijk Velve-Lindenhof een buurtmuseum met buurtkamer. Het initiatief in ontwikkeld om voor buurtbewoners een ontmoetingsplek te creëren, waar ze bovendien meer te weten komen over de plek waar ze wonen. Het initiatief is opgezet tijdens een grote herstructurering in de wijk. Buurtbewoners hebben samen met de wijkopbouwwerker een […]


Buurtpreventie

Burgers surveilleren op regelmatige basis door hun buurt of wijk. Tijdens hun rondes zijn de teams te herkennen aan uniforme kleding. Dit type initiatief wordt vaak ingezet voor de aanpak van woninginbraken. In Den Haag is dit type interventie bekend onder de naam Buurt Interventie Teams (BIT). Buurtpreventie heeft vier werkzame elementen: 1) afschrikking door […]


Buurtvaders

De buurtvaders zijn een variant op buurtpreventieteams. Veelal zijn dit vaders van Marokkaanse afkomst die in groepen door de wijk surveilleren. De groepen zijn gevormd om Marokkaanse jongeren die overlast geven aan te spreken op hun gedrag. Naast het aanspreken op gedrag houden de buurtvaders zich ook bezig met het leggen van contacten in de […]


Buurtveiligheidsteams: ‘mijn buurt beter’

Vanaf begin 2008 wordt in Amsterdam geëxperimenteerd met buurtveiligheidsteams. De teams hanteren een brede aanpak in het verbeteren van de veiligheid en leefbaarheid in de buurt. Deelnemers aan het team zijn een vertegenwoordiging van de politie en gemeente en eventuele andere partners. De aanpak kent drie elementen: 1) prioritering van problemen door buurtbewoners, 2) casusgerichte […]


Deventer wijkaanpak

In de jaren negentig is de Deventer Wijkaanpak ontwikkeld. Het idee erachter was tot een nieuwe benadering van wijkproblematiek te komen. Er is in deze aanpak een grote rol weggelegd voor bewoners in het verbeteren van de leefbaarheid in hun buurt of wijk. De bewoners van de wijken die betrokken worden bij de aanpak worden […]


EigenWIJzebuurten (JUNIOR)

Om de leefbaarheid in multiculturele wijken te verbeteren is EigenWIJzebuurten gestart. Het doel is meer begrip te creëren tussen bewoners met betrekking tot hun verschillende achtergronden. Er is een speciale versie van de interventie voor jongeren: EigenWIJzebuurten (JUNIOR). Met deze methode worden buurtbewoners gestimuleerd om teams te vormen. Deze teams zijn verantwoordelijk voor het organiseren […]


Gebruik van Twitter door wijkagenten

In de afgelopen jaren is het aantal (wijk)agenten dat actief is op sociale media sterk toegenomen. Zij versturen berichten over hun werkzaamheden en hebben op laagdrempelige wijze contact met burgers. Het gebruik van sociale media door (wijk)agenten heeft een positief effect op het vertrouwen van burgers in de politie. Op de website van de politie […]


Gedragscodeprojecten

Gedragscodes worden ingezet om de omgang tussen bewoners in de buurt te verbeteren. Dit is een praktische aanpak om de veiligheid en leefbaarheid te vergroten. Een gedragscode betreft afspraken over het gedrag van buurtbewoners. Deze code is samengesteld in samenwerking met bewoners en eventuele andere betrokken. Zij houden zich hieraan op basis van vrijwilligheid. Gedragscodeprojecten […]


Jongeren lossen het op (JOLO)

JOLO (Jongeren lossen het op) is een project gericht op het oplossen van conflicten in de openbare ruimte. Hierbij worden jongeren ingezet om de problemen op een duurzame manier op te lossen en om jongeren te empoweren. Met JOLO wordt beoogd communicatie tussen jongeren onderling en jongeren en buurtbewoners te herstellen. Daarnaast leveren de projecten […]


Kan wél!

Een buurtcoach gaat in het project Kan wél! In gesprek met bewoners om bestaande ideeën voor een buurt te vertalen naar concrete acties. Het doel van Kan Wel! is om de sociale cohesie en leefbaarheid in de buurt te vergroten. Van buurtbewoners wordt een actieve rol verwacht; zij zijn verantwoordelijk voor het aaleveren van suggesties […]


Koppelwerk

Met Koppelwerk wordt beoogd de sociale veiligheid in achterstandswijken te vergroten. Een koppel, gevormd door een wijkagent en een opbouwwerker, is in de wijk aanwezig om bewoners te stimuleren meer sociaal zelfredzaam te worden. Een koppel is op regelmatige basis aanwezig in de wijk. Zij reageren op dat wat speelt in een wijk. Hierbij proberen […]


Leerlingen surveilleren

Het project ‘Leerlingen Surveilleren’ is gestart naar aanleiding van verschillende soorten overlast door jorgeren in de wijk. Denk aan vernielingen, openbare vrijpartijen, het bedreigen van buurtbewoners en drankmisbruik. Doel van Leerlingen Surveilleren is om de overlast terug te dringen en leerlingen een gevoel van verantwoordelijkheid voor de openbare ruimte bij te brengen. De jongeren die […]


Logica van lef, discipline en communicatie

In Glanerbrug is een strategie ontwikkeld onder de naam ‘De logica van de lef, discipline en communicatie’. De aanpak is gericht op wijkagenten en beoogd te komen tot een probleeminventarisatie en wijkaanpak die zowel door ketenpartners als door buurtbewoners gedragen wordt. Door middel van een regelmatige wijkschouw komen wijkagenten tot een agenda voor de wijk. […]


Mensen maken de stad

Mensen Maken de Stad is een project dat gericht is op het versterken van contacten tussen Rotterdamse stadsbewoners, het bevorderen van veiligheidsbeleving en het bevorderen van vertrouwen in de overheid en medebewoners. De straat wordt in dit project niet alleen gezien als fysieke-, maar ook als sociale bouweenheid van de stad. Onder dit project vallen […]


Mobiele wijktafel

De Rotterdamse wijkagent Wilco Berenschot is gestart met de ‘mobiele wijktafel’. Dit lijkt op het pop-up politiebureau, maar heeft een nog meer tijdelijk karakter. De wijkagent gaat voor een paar uur met een tafeltje en een stoeltje ergens in de wijk zitten. Dit kan bij een speeltuin zijn, maar ook letterlijk op de stoep of […]


Opzoomeren

Het Opzoomeren (inmiddels een zelfstandig werkwoord) is in 1989 ontstaan in de Opzoomerstraat in Rotterdam-Delfshaven. Bewoners waren ontevreden over de staat van hun straat en de wijze waarop gemeentelijke diensten te werk gingen. Daarom besloten ze zelf hun straat op te knappen. Het doel van het project is positieve contacten tussen buurtbewoners stimuleren en hen […]


Overvalapp

De Overvalapp is bedoeld voor ondernemers en heeft als doel het snel kunnen melden van overvallen het en doorgeven van signalementen. De app is 2012 ontwikkeld door een ondernemer en wordt ingezet in Limburg. Ook burgers kunnen zich aansluiten op de app. Op het moment dat een overval plaats heeft gevonden bij een ondernemer kunnen […]


Pinpointcommunicatie

Pinpointcommunicatie gaat over het infomeren van directe bewoners rondom een plek waar een gebeurtenis heeft plaats gevonden. Door alleen een specifieke groep aan te schrijven wordt voorkomen dat een bredere groep zich onveilig gaat voelen die in eerste instantie geen weet had van de situatie. Deze manier van communiceren wordt bijvoorbeeld ingezet nadat een hennepkwekerij […]


Politiekids

Het project Politiekids is opgezet in Den Haag om een langetermijn relatie tussen de politie en (vooral) jeugdige bewoners op te bouwen. Het project streeft ernaar om bewoners meer inzicht te geven in het werk van de politie, en het wederzijdse vertrouwen te vergroten. Er is ook een volwassenenvariant: cursus burger bij de politie. De […]


Pop-up politiebureau

De Rotterdamse wijkagent Wilco Berenschot startte in 2014 het pop-up politiebureau. Burgers kunnen hier op laagdrempelige wijze in contact komen met de wijkagent en meldingen doen of een praatje maken. Wekelijks opent de wijksgent op een andere plek in de wijk een tijdelijk politiebureau. Dit kan in een leegstaand pand, een wijkcentrum, maar ook op […]


Project VoorUit

Het Project VoorUit is gestart door Stichting Studenten voor Samenleving en wordt medegefinancierd door de gemeente Amsterdam. Dit particuliere initiatief is gericht op leefbaarheid en wordt afgestemd met het reguliere welzijnswerk. Ongeveer vijftig studenten van de Vu en de UvA krijgen via het project gratis woonruimte in een achterstandswijk. In ruil hiervoor moeten ze tien […]


R4Team

Het R4team is een preventieteam dat bestaat uit werkeloze jongeren. In 1992 is het team gestart door de politie naar aanleiding van de grote overlast en criminaliteit rondom het Mirandabad in Amsterdam. Doel is het verbeteren van de veiligheid rondom het zwembad en het bieden van toekomstperspectief aan werkeloze jongeren die dreigen buiten de maatschappij […]


Rolmodellen

Rolmodellen (sleutelfiguren) in de buurt spreken andere aan op hun gedrag. Hierbij maken ze gebruik van de (informele) sociale netwerken waartoe zij toegang hebben, wat ze in staat stelt om buurtgenoten effectiever aan te spreken dan andere mensen, die niet een dergelijke reputatie genieten. In bekende voorbeelden van rolmodel-projecten worden specifieke groepen – bijvoorbeeld jongeren, […]


Schoolwacht

Op het Amsterdamse Sweelinck College is een schoolwacht actief. De wacht bestaat uit leerlingen uit de derde klas en houdt tijdens de pauzes toezicht op het schoolplein. De activiteiten van de schoolwacht bestaan uit toezicht houden op het schoolplein en de aula, zodat deze schoon blijven. Ook treden ze op wanneer leerlingen in conflict zijn […]


Senioren corrigeren senioren

Senioren corrigeren senioren is een preventieteam dat bestaat uit seniore burgers. De teamleden surveilleren tijdens de wekelijkse marktdag. Het team is enkele jaren geleden opgericht in Sliedrecht. Doel is het tegengaan van zakkenrollen door andere ouderen aan te spreken op risico’s als de grijpbaarheid van hun portemonnee. Naast het aanspreken van ouderen op gedrag letten […]


Smederijen van Hoogeveen

Het project ‘Smederijen van Hoogeveen’ is ontstaan uit een samenwerking van woningcorporaties, welzijnswerk en de gemeente Hoogeveen. Doel is ‘de agenda op te halen uit de samenleving’, waarbij bewoners worden gefaciliteerd in het smeden en uitvoeren van plannen om de sociale cohesie in hun leefomgeving te verbeteren. Onder begeleiding van een gebiedsregisseur kunnen bewoners een […]


SMS Alert Molenwijk

Het SMS Alert bestaat uit een netwerk van leden en een wijkagent die elkaar anoniem informeren via SMS-berichten. In het netwerk bestaat een eerste- en een tweede ring van deelnemers. De eerste ring is actief betrokken bij het netwerk in de vorm van actief toezicht houden in de wijk, een maandelijkse ontmoeting met netwerkpartners, flyeren […]


Stadsetiquette

Het project Stadsetiquette is in 1999 ontstaan in Rotterdam. De gemeente en bewoners van de stad vonden dat er iets gedaan moest worden aan hoe men met elkaar omging. Doelen van het project zijn het bevorderen van de sociale cohesie, veiligheidsgevoelens en collectieve zelfredzaamheid. Veel van de straten die deelnemen aan het project zijn Opzoomerstraten. […]


Stichting Achabab

In de Haagse wijk Vrederust is sinds 2007 de stichting Achabab (dit is Marokkaans voor ‘jongeren’) actief. Het doel van de stichting is het behartigen van belangen van Marokkaanse bewoners. Daarnaast willen ze een opening bieden naar andere culturen; daarom zijn alle activiteiten voor iedereen toegankelijk. Voorbeelden van activiteiten die georganiseerd worden zijn huiswerkbegeleiding, praatgroepen […]


Stichting Haags Axcent

Stichting Haags Axcent is actief in de wijk Moerwijk te Den Haag. De stichting is in 2005 opgericht door bewoners naar aanleiding van ontevredenheid over de sociale professionals die actief waren in de wijk. Doel van de stichting is het samenbrengen van buurtbewoners met verschillende achtergronden. De activiteiten die de stichting organiseert worden ‘birlikte’ activiteiten […]


Straat- en portiekportiers

Straat- en portiekportiers zijn aanwezig in de wijken Osdorp en Zuidoost in Amsterdam om te voorkomen dat gezamenlijke portieken ernstig vervuilen en spreken bewoners aan op ongewenst gedrag. Bij het controleren van portieken worden ook kinderen betrokken. Ze krijgen een t-shirt en inspecteren portieken en straten. De kinderen ontvangen een training en werken onder leiding […]


Straatcoaches

Straatcoaches zijn particuliere toezichthouders (professionele beveiligers) die toezicht houden op straat. Het doel is het terugdringen van overlast. In 2006 zijn straatcoaches gestart in Amsterdam en inmiddels zijn ze actief op verschillende plekken in Nederland. Straatcoaches zijn iets anders dan buurtcoaches – buurtcoaches begeleiden risicojongeren – maar worden vaak wel ingezet bij het tegengaan van […]


Straatnamenproject

In de wijk Groot-Driene te Hengelo (Ov) is naar aanleiding van het ontbreken van een ‘wijkgevoel’ onder bewoners het straatnamenproject gestart. De straten in deze buurt dragen de namen van Nederlandse dichters en schrijvers. Aan de hand van deze namen zijn verschillend kleinschalige activiteiten georganiseerd. Tijdens een bijeenkomst om de bewonersactiviteiten op het gebied van […]


Thuis op Straat

TOS werkt aan een prettig en veilig leef- en speelklimaat in de wijken. Daarvoor organiseert TOS activiteiten voor de jeugd en betrekt daar actief buurtbewoners bij. Samenwerking met andere organisaties in de wijk is bij TOS het vaste uitgangspunt. Een aantal keren per week worden pleinen bezocht door TOS. Hier worden activiteiten georganiseerd voor kinderen […]


Veilige Buurten Aanpak

De Veilige Buurten Aanpak is een manier om met professionals in een afgebakend gebied te werken aan veiligheid en leefbaarheid. Doelen zijn het verbeteren van de veiligheidsbeleving en het verhogen van participatie en vertrouwen onder bewoners. In deze aanpak werken gebiedsgebonden professionals samen om de burgerparticipatie in een gebied te bevorderen. De aanpak wordt ingezet […]


Veilige en leefbare buurten

Het project Veilige en Leefbare Buurten in Venray is bedoeld om burgers te stimuleren aan te geven waar problemen op het gebied van veiligheid spelen, om hier vervolgens zelf mee aan de slag te gaan. De bewonersparticipatie is in de vorm van een drietrapsmodel gegoten: 1) gezamenlijke analyse, 2) prioritering en 3) aanpak van problemen […]


Veiligheidsavonden

In Gouda worden regelmatig veiligheidsavonden georganiseerd. Tijdens deze avonden zijn worden bewoners in staat gesteld om aan te geven hoe de veiligheid in de stad verder verbeterd kam worden. Elk jaar worden drie buurten gekozen waar twee veiligheidsavonden gehouden worden. Tijdens de eerste avond zijn de burgemeester, een wethouder, de gebiedsregisseur, stadsmarinier, politie en gemeentewerkers […]


Vouchersysteem

Met een vouchersysteem is het mogelijk om burgers de regie te geven over hun eigen leefomgeving. In deze rol bepalen zij zelf wat belangrijk is voor hun buurt. Bewoners dienen zelf plannen in, zetten initiatieven op en zijn budgethouder. Gemeenten die het vouchersysteem in willen zetten leggen de spelregels vast in een modelverordening. Deze wordt […]


Waaks

Hondenbezitters komen vaak buiten, omdat ze hun hond moeten uitlaten. Hierdoor zijn ze bekend in de buurt en in staat verdachte situaties snel te herkennen. Doelen zijn het vergroten van de veiligheid, leefbaarheid en sociale cohesie in de wijk. Via 112 doet de hondenbezitter melding van de verdachte situatie. Daar is het bekend wanneer in […]


Whatsappgroep Ede-West

De What’s app groep in Ede-West is opgericht naar aanleiding van het grote aantal woninginbraken. Deelnemers aan What’s appgroepen zijn burgers, de politie, gemeente en eventueel wijkprofessionals. Het beheer van de groep ligt in handen van een stuurgroep die tot taak heeft te beheren wat binnenkomt en berichten door te sturen naar andere partijen indien […]


Wijkagent van het jaar

In het kader van wijkgericht werken organiseerde korps Limburg-Noord in 2007/2008 het experiment Wijkagent van het jaar. Zeven geselecteerde agenten kregen extra ruimte om ideeën te ontwikkelen en uit te voeren om (op nieuwe manieren) contact te leggen met de burgers in hun wijk. Enkele voorbeelden van ideeën en aanpakken zijn: doe in je uniform […]


Woonatelier

Het Woonatelier is een methode om voornamelijk allochtone bewoners mee te laten praten over potentiële verbeteringen in hun buurt of wijk. Het doel is om allochtone groepen meer te betrekken bij de besluitvorming over hun eigen leefomgeving. Bij de woonatelier-aanpak wordt in tien bijeenkomsten met bewoners gesproken over prioriteiten hun buurt. Eventuele plannen voor herstructurering […]