Het Woonatelier is een methode om voornamelijk allochtone bewoners mee te laten praten over potentiële verbeteringen in hun buurt of wijk. Het doel is om allochtone groepen meer te betrekken bij de besluitvorming over hun eigen leefomgeving. Bij de woonatelier-aanpak wordt in tien bijeenkomsten met bewoners gesproken over prioriteiten hun buurt. Eventuele plannen voor herstructurering of vernieuwing van een wijk kunnen ook onderwerp van gesprek zijn. Dit alles gebeurt met oog voor de kennis en vaardigheden van bewoners. De methode ondersteunt bewoners bij het vertalen van hun wensen en ideeën naar een concrete aanpak.

Initiërende partijen
Gemeente

Betrokken partijen
Gemeente, bewoners

Op welke manier werkt deze interventie?
Meedenken, Prioriteren / Signaleren, Organiseren / Uitvoeren

Waar zit deze interventie op de participatieladder?
Consulteren / Adviseren

Welke fenomenen pakt deze interventie aan?
Intercultureel werken, Leefbaarheid, Sociale cohesie

Meer informatie