Het project ‘Smederijen van Hoogeveen’ is ontstaan uit een samenwerking van woningcorporaties, welzijnswerk en de gemeente Hoogeveen. Doel is ‘de agenda op te halen uit de samenleving’, waarbij bewoners worden gefaciliteerd in het smeden en uitvoeren van plannen om de sociale cohesie in hun leefomgeving te verbeteren. Onder begeleiding van een gebiedsregisseur kunnen bewoners een initiatiefgroep vormen, waarmee ideeën onder bewoners geïnventariseerd worden. Elk jaar is er budget voor ‘korte-klap projecten’ (bijvoorbeeld de eenmalige aanschaf van spullen of het organiseren van een evenement) en ‘lange-klap projecten’ (bijvoorbeeld het vergroten van buurthuizen of aanpassingen in de omgeving). Bij de laatste categorie projecten is het de bedoeling dat er een stuurgroep in het leven geroepen wordt, waarin vertegenwoordigers van samenwerkende organisaties en burgers zitting nemen. Door ‘Smederijen van Hoogeveen’ krijgen burgers de regie in het bepalen van de agenda voor hun leefomgeving en de projecten die er uitgevoerd worden. De projecten leveren een bijdrage aan de vergroting van de sociale cohesie en leefbaarheid.

Initiërende partijen
Gemeente, woningcorporaties, welzijnswerk

Betrokken partijen
Gemeente, woningcorporaties, welzijnswerk, burgers

Randvoorwaarden

Bewoners die bereid zijn in een intiatiefgroep (bewoners stimuleren intiatieven te ontplooiien) en/of stuurgroep (initiatieven van bewoners beoordelen) zitting te nemen.

Op welke manier werkt deze interventie?
Co-creatie, Meedenken, Organiseren / Uitvoeren, Prioriteren / Signaleren, Verbinden

Waar zit deze interventie op de participatieladder?
Zelfbestuur

Welke fenomenen pakt deze interventie aan?
Leefbaarheid, Sociale cohesie

Meer informatie