In de jaren negentig is de Deventer Wijkaanpak ontwikkeld. Het idee erachter was tot een nieuwe benadering van wijkproblematiek te komen. Er is in deze aanpak een grote rol weggelegd voor bewoners in het verbeteren van de leefbaarheid in hun buurt of wijk. De bewoners van de wijken die betrokken worden bij de aanpak worden vertegenwoordigd in wijkteams. Deze teams zijn verantwoordelijk voor het fungeren als plek voor discussie en gesprek. Ook worden bewoners geplaatst in taakgroepen. Deze groepen hebben als functie het uitwerken van ideeën van medebewoners en het aanpakken van problemen. Tijdens een keuzebijeenkomst worden alle geïnventariseerde ideeën gepresenteerd. Bewoners kunnen met behulp van stickers aangeven welke ideeën het beste zijn. Voor het oppakken van een plan moeten tenminste vier bewoners deelnemen. Het project heeft tot nu toe met name resultaten opgeleverd in het losmaken van positieve energie bij bewoners en de verbetering van de sociale veiligheid.

Initiërende partijen
Gemeente

Betrokken partijen
Gemeente, bewoners

Op welke manier werkt deze interventie?
Co-creatie, Meedenken, Organiseren / Uitvoeren, Prioriteren / Signaleren

Waar zit deze interventie op de participatieladder?
Consulteren / Adviseren

Welke fenomenen pakt deze interventie aan?
Leefbaarheid, Sociale cohesie

Meer informatie