Vanaf begin 2008 wordt in Amsterdam geëxperimenteerd met buurtveiligheidsteams. De teams hanteren een brede aanpak in het verbeteren van de veiligheid en leefbaarheid in de buurt. Deelnemers aan het team zijn een vertegenwoordiging van de politie en gemeente en eventuele andere partners. De aanpak kent drie elementen: 1) prioritering van problemen door buurtbewoners, 2) casusgerichte aanpak, waarbij rondom problemen een aanpak wordt bedacht en uitgevoerd; hierbij worden zoveel mogelijk burgers betrokken, 3) actieve communicatie en terugkoppeling naar de buurt. Dit laatste geldt ook voor niet-behaalde resultaten. Het project heeft een positieve invloed op de veiligheidsbeleving van burgers door de stevige inzet op veiligheid.

Initiërende partijen
Gemeente en politie

Betrokken partijen
Gemeente, politie, eventuele andere partners

Op welke manier werkt deze interventie?
Co-creatie, Meedenken, Nabijheid, Organiseren / Uitvoeren, Prioriteren / Signaleren

Waar zit deze interventie op de participatieladder?
Coproduceren / Samenwerken

Welke fenomenen pakt deze interventie aan?
Leefbaarheid, Overlast, Sociale cohesie, Sociale veiligheid

Meer informatie