Buurt Bestuurt is een initiatief waarbij er een top 3 van problemen in de buurt wordt samengesteld door bewoners en (wijk)professionals. Het doel is de burgers te betrekken bij de aanpak van leefbaarheids- en veiligheidsproblemen. Dit type project is ook bekend onder namen als klankbordforum en burgerpanels. Burgers en professionals bepalen samen welke problemen in de buurt prioriteit hebben. Hierbij geven professionals aan op welke wijze zij dit willen en kunnen doen. Burger hebben niet aleen de ruimte om prioriteiten aan te geven, maar kunnen ook actief betrokken blijven bij het vervolg. Het resultaat is dat burgers actiever betrokken zijn bij hun buurt, en professions beter in staat zijn om hun uren effectief in te zetten. Via een communicatiesysteem worden burgers op de hoogte gehouden van de vorderingen. Hetzelfde systeem wordt gebruikt om enquêtes uit te zetten en om te onderzoeken of resultaten zijn behaald. Doordat burgers zich serieus genomen voelen in de problemen die zij aankaarten worden zij zelfredzamer, pakken zij eerder zelf problemen op (self efficacy) en voelen zij zich veiliger.

Initiërende partijen
Gemeente

Betrokken partijen
Gemeente, bewoners

Op welke manier werkt deze interventie?
Co-creatie, Meedenken, Organiseren / Uitvoeren, Prioriteren / Signaleren, Organiseren / Uitvoeren

Waar zit deze interventie op de participatieladder?
Zelfbestuur

Welke fenomenen pakt deze interventie aan?
Intercultureel werken, Leefbaarheid, Sociale cohesie

Meer informatie